Наредба на общинския съвет Хасково отменена заради неспазен с един ден срок за обществени консултации

С Решение № 367/09.06.2011 г., Административен съд Хасково отменя направеното изменение в Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Хасково.
Съгласно чл. 26, ал. 2 от ЗНА преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. Безспорно е установено по делото, че проекта на Наредбата е обявен по реда на чл.26, ал.2 от ЗНА на 11.03.2011г., а изменението на Наредбата е прието на 25.03.2011г., т.е. преди изтичане на 14-дневния срок за предложения и становища. В конкретния случай, съгласно правилото за броене на сроковете, предвидено в чл.60, ал.5 от ГПК, срокът, който се брои на дни, се изчислява от деня, следващ този, от който започва да тече срокът, и изтича в края на последния ден, поради което срокът за предложения и становища е следвало да изтече в кроя на 25.03.2011г. Приемането на решението за изменение на Наредбата преди изтичане на 14-дневния срок за предложения и становища, освен че представлява нарушение на минимално изискуемият по чл.26, ал.2 от ЗНА срок, съставлява и препятствие на предоставената от закона възможност за отправяне на предложения и становища по проекта. Констатираното нарушение на административно-производствените правила е съществено, съобразно трайната съдебна практика на съдилищата и като такова съставлява самостоятелно основания за отмяна на оспорения акт, като незаконосъобразен.
Поради изложените по – горе мотиви за допуснато съществено процесуално нарушение при издаване на оспорения подзаконов нормативен акт и противоречие с материалноправни разпоредби, съдът намира, че Решение № 719, взето с протокол № 44 от заседание на Общински съвет – Х., проведено на 25.03.2011г., с което на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет – Х. изменя параграф 1, чл.4, т.8 от Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Х. следва да бъде отменено като незаконосъобразно в неговата цялост.
Пълният текст на решението можете да прочетете тук.
reshenie 2011 Haskovo

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.