Намалели сме с над 51 хиляди за година

С 51 825 души, или с 0.7 на сто, намалява населението на България за година – през 2017 г. в сравнение с 2016 г., по данни на НСИ.

Към 31 декември 2017 г. сме 7 050 034 души, което представлява 1.4 на сто от населението на Европейския съюз, съобщи Националният статистически институт.

Към края на 2017 г. населените места в България са 5 256, от които 257 са градове и 4 999 – села. Населените места без население са 162. Най-голям е техният брой в областите Габрово, Велико Търново и Кърджали.

Само две области – София (столица) и Кърджали, увеличават населението си през 2017 г. спрямо 2016 г. – съответно с 0.1 и 0.2 на сто. При всички останали области има намаление, като най- голямо е за областите Видин – с 2.2 на сто, и Смолян – с 2 на сто.

Продължава процесът на застаряване на населението. В края на 2017 г. хората на 65 и повече навършени години са 1 481 908, или 21 на сто от населението на страната. В сравнение с 2016 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.3 процентни пункта, а спрямо 2001 г. – с 4.1 процентни пункта. Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете.

През 2017 г. броят на трудоспособното население намалява с почти 56 хил. души, или с 1.3 на сто, спрямо предходната година.

През 2017 г. в страната са регистрирани 64 359 родени деца, като от тях 63 955 (99.4 на сто) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява с 1 029 деца, или с 1.6 на сто. Към 31 декември 2017 г. броят на жените във фертилна възраст е 1 517 хил., като спрямо предходната година намалява с близо 22 хил., а спрямо 2011 г. – с почти 133 хиляди.

През 2017 г. броят на децата, родени от майки под 18 години, е 3 251. Запазва се тенденцията на увеличаване на броя на децата, родени от жени на възраст 40 и повече навършени години – от 1 947 през 2016 г. на 2 108 през 2017 година. Средната възраст на жените при раждане на първо дете се увеличава от 27 години през 2016 г. на 27.1 години през 2017 година.

От 1991 г. се наблюдава трайна тенденция на увеличаване на абсолютния брой на извънбрачните раждания. През 2017 г. броят им е 37 935, или 58.9 на сто от всички раждания.

През 2017 г. са регистрирани 28 593 юридически брака – с 1 790 повече спрямо предходната година. Средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените е съответно 31.4 и 28.4 години и се увеличава с 0.3 години.

Броят на разводите през 2017 г. е 10 411, или със 192 по-малко от регистрираните през 2016 година. Средната продължителност на брака до неговото прекратяване е 15.8 години.

Броят на починалите хора през 2017 г. е 109 791. Спрямо предходната година броят на починалите се увеличава с 2 211, или с 2.1 на сто. Нивото на общата смъртност продължава да е твърде високо. С най-висока смъртност в страната са областите Видин, Монтана и Ловеч.

През 2017 г. в преселванията между населените места в страната са участвали 113 471 души. Най-голямо териториално движение има по направлението „град – град“. Областите с най-големи относителни дялове в миграционния поток към София (столица) са София, Благоевград и Пловдив. Най-малко преселили се в столицата са от областите Търговище и Разград.

През 2017 г. 31 586 души са променили своя настоящ адрес от страната в чужбина, като 50.8 на сто от тях са мъже. Всеки втори емигрант е на възраст 20 – 39 години. Най-предпочитани от емигрантите дестинации са Германия, Обединеното кралство и Испания.

През 2017 г. 25 597 души са променили своето обичайно местоживеене от чужбина в България. Сред дошлите да живеят в страната 36.2 на сто са във възрастовата група 20 – 39 години, а 27 на сто са на възраст 40 – 59 години. Най-висок е делът на имигрантите от Турция, Русия и Германия.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.