На ЕК й трябват месеци, за да прецени дали метанолът е опасен

Към момента Европейската комисия (ЕК) не разполага с информация за допълнителни рискове за човешкото здраве от метанола. Това става ясно от отговор на Европейската комисия, който е изпратен на българския евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев.

В началото на годината Радев попита Европейската комисия дали предвижда да предприеме мерки за определяне на веществото метанол като вещество, пораждащо сериозно безпокойство, за което трябва да се въведе ограничение в потреблението му в бита, дали ЕК ще вземе решение за промяна на законодателството и въвеждане на ограничение на съдържанието на метанол в течността за чистачки и в денатурирания спирт на 0,6 % и кога може да се очаква едно такова предложение за промяна на законодателството. Повод за питането на Емил Радев бяха зачестилите случаи на натравяния с метанол, съдържащ се както във фалшив алкохол, така и в течността за чистачки.

През януари 2015 г. Полша направи предложение пред Европейската агенция за химикалите, в което предлага ограничаване на концентрацията на метанол в течността за чистачки и денатурирания алкохол на 3%. Докладът представя доказателства, че съдържанието на метанол в течността за чистачки и денатурирания алкохол води до инциденти с отравяния от метанол в голям брой държави членки на Европейския съюз.

“Предложението на Полша за ограничаване на концентрацията на метанол в измиващи течности за предното стъкло и денатуриран алкохол бе подложено на оценка от Консултативния комитет за оценка на риска (КОР) на Европейската агенция по химикали (ECHA) през декември 2015 г. Предложението в момента е в процес на оценяване от Комитета за социално-икономически анализ (КСИА). Окончателните становища на двата комитета се очакват през второто тримесечие на 2016 г.”, се казва в отговора, изпратен от еврокомисаря по вътрешния пазар Бенковска.

Според Европейската комисия именно Регламентът за регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали е подходящият правен инструмент за справяне с рисковете за човешкото здраве от метанол, които не са адекватно контролирани и трябва да бъдат преодолени. Но за момента Комисията не разполага с информация за допълнителни рискове, на които трябва да се потърси решение посредством процедурата в дял VIII от REACH, каквато Полша представи по отношение на измиващите течности за предното стъкло и денатурирания алкохол, се казва по-нататък в отговора.

В края на 2015 г. Комитетът по оценка на риска (RAC) към Европейската агенция по химикалите (ECHA) заключава в доклад, че концентрацията на метанол не трябва да надхвърля 0,6% обемни единици. Той посочва, че рискът от отравяне и дори смъртни случаи в следствие на консумация на метанол са най-високи в сравнение с неговите алтернативи и гласува в подкрепа на предложение за ограничаване на метанола в продукти за масова употреба в бита – като основния фокус пада на течностите за чистачки. На своята пленарна среща на 8-11.03.2016г. и Комитетът по социално-икономически анализ (КСИА) прие своето окончателно становище по отношение на предложението на Полша за ограничаване на метанола в течността за чистачки и в денатурирания етилов алкохол. КСИА потвърждава своето проектостановище, че предложението за ограничаване е най-подходящият за целия ЕС начин за решаване на идентифицираните рискове. КСИА решава да включи в обхвата на ограничението само по-ниската концентрация на метанол, но изключва денатурирания спирт.

От Европейската агенция по химикалите заявиха, че тази седмица ще изпратят докладите си към Европейската комисия, която има срок от 3 месеца да подготви своето решение.

Да се чуди човек колко време е необходимо на Брюксел, за да стигне до информацията и знанията за метанола, които се съдържат във всяка една енциклопедия. Там винаги пише, че метанолът, също известен като метилов алкохол или дървесен спирт, е химично съединение с химична формула CH3OH. Това е най-елементарният алкохол и представлява лека, летлива, безцветна, запалима, отровна течност, която се използва като антифриз, разтворител, гориво и денатурант за етилов алкохол.

Метанолът е отровен. При приемане причинява слепота и смърт. Метаноловият пламък е почти безцветен. При горене на метанол трябва да се внимава, за да се избегне изгаряне от почти невидимия пламък.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.