МЗХ призна, че 4,5 млрд. лева за земеделие са в риск

Министерството на земеделието и храните призна в прессъобщение до медиите, че Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ е спряла процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на сертификационен одит на Разплащателна агенция на Република България”. И така са поставени в риск 4,5 млрд. лева, предназначение на земеделие у нас. За решението на регулаторния орган komentator.bg съобщи на 17.07. 2014 година. „Не кореспондира с истината твърдението, че МЗХ не е депозирало становище по искането за налагане на тази мярка. Напротив! Становището на МЗХ е изпратено на КЗК, в посочения от самата КЗК срок – 11.07.2014 г. – в 12:23 часа на официалния факс на КЗК. То е получено и заведено в деловодството на КЗК още същия ден.
Определението е с дата 10.07.2014 г., която е преди изтичане на срока за изпращане на становище от наша страна. Поради това тежко процесуално нарушение се стигна до накърняване не само нашата възможност за защита, но и възможността за правилна и законосъобразна преценка на КЗК. Затова се възползвахме от законното си право на жалба, която бе депозирана чрез КЗК до Върховния административен съд, за което имаме вх. № към КЗК-797/17.07.2014 г.
С така незаконно наложената мярка „спиране” и невъзможността за провеждане на процедурата за избор на Сертифициращ орган на Разплащателната агенция се застрашава националната сигурност на Република България, поради факта, че се поставят под риск приблизително три милиарда евро за период от 2014 г.- 2020 г., както и приблизително милиард и петстотин хиляди евро изплатени средства от националния бюджет на Република България, и при липса на СО няма да бъдат уравнени и остават за сметка на националния бюджет, което ще доведе до сериозни последствия в бюджетния баланс на РБ.“, се казва в прессъобщението.
„В случая лъсват няколко неприятни истини“, коментира шефът на ИПАИ Петър Бакърджиев.
Първата е, че са поставени в риск 4,5 млрд. лева, предназначени за българското земеделие. В съобщението си МЗХ на практика съобщава напълно официално, че са поставени в сериозен риск бъдещи плащания в приблизителен размер три милиарда евро за период от 2014г. – 2020г. и още милиард и петстотин хиляди евро изплатени средства от държавния бюджет. Тези средства поради липсата на сертифициращ орган очевидно няма да бъдат уравнени от Брюксел, а това означава, че ще останат за сметка на националния бюджет. Най-нелепото в настоящия случай е, че МЗХ признава в първо лице, че бюджетния баланс на страната ни е изложен на безумен риск, поради липсата на избран навреме сертифициращ орган, каза още Бакърджиев.
Втората истина е, че бездействието на земеделския министър може да се окаже причината за поставените в риск 4,5 млрд. лева.
По силата на действащите правила дирекция АООП на МЗХ е длъжна да осигурява поддържането на актуална информация за всички обществени поръчки. Същата дирекция води и регистъра на договорите, в който се описва и срока на действие на всеки договор, а в този смисъл е следвало да бъде уведомен на време министъра за изтичането на договора за сертификационен одит, за да бъдат предприети своевременни действия. Според правилата на МЗХ в началото на всеки месец тази дирекция предоставя актуална информация на министъра и главния секретар, за етапа на всяка процедура по възлагане на обществена поръчка, а началника на политическия кабинет отговаря за навременното одобрение от възложителя на документациите за възлагане и за одобрението на резултата от всяка процедура. В правилата обаче липсва ясен ангажимент за проследяване сроковете на сключените договори, което на практика означава, че щом това не е уредено в правилата по чл.8б от ЗОП, отговорност за пропуски носи възложителя, обобщи Бакърджиев. Ето защо се очертава извода, че министъра на земеделието и храните, може да ес окаже отговорен за забавянето на тази особено важна обществена поръчка, която ако беше проведена навреме, нямаше да бъдат рискувани и загубени 4,5 млрд. лева за земеделие.
Третата истина е че, министърът не е депозирал в срок становище в производството по преписка № КЗК-797/ 07.07.2014г. на КЗК.
На стр. 3 от Определение № 938/10.07.2014г. на Комисията за защита на конкуренцията, се открива следния запис „Възложителят не е представил становище пред КЗК, не взема отношение по искането за налагане на временна мярка.“ Съдържанието на определението категорично опровергава твърденията на МЗХ, че е представено своевременно становище по производството, коментира председателят на ИПАИ. Съмнението в достоверността на обективираната в определението на КЗК истина, изразено от държавен орган – какъвто е МЗХ е правен нонсенс. От правна гледна точка, противно на твърденията на МЗХ, наложената мярка спиране на изпълнението е напълно законна, тъй като е предвидена от чл.121а, ал.3 от ЗОП, а въпросът за основателното й налагане предстои да бъде разгледан по реда на съдебния контрол от ВАС. Най-добрия подход в настоящия случай е да бъде изчакано произнасянето след няколко дни на Върховния административен съд по случая, което ще отвори поле за допълнителен анализ на случая, заяви Бакърджиев.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.