Мястото и ролята на доставчиците на обществени услуги в цялостния процес по предоставяне на услуги

С нормативни промени, в сила от 22 юли 2016 г. организациите, предоставящи обществени услуги, се задължават да въвеждат данни в Административния регистър.

Към доставчиците на обществени услуги спадат училищата и детските градини, висшите училища, болниците и другите лечебни заведения, всички социални домове, пенсионните дружества, застрахователните компании, банките, пощите, електроразпределителните и топлофикационните дружества, мобилните оператори, ВиК и редица други.

За всяко от тях се предвижда задължение да се поддържа публична информация за:

1. техните ръководни органи;
2. обществените услуги, по повод на които се извършват административни услуги;
3. административните услуги, включително вътрешните административни услуги и електронните административни услуги.“
4. местата, в които осъществяват административно обслужване;
5. приемното време за всяко място.

Във връзка с въведените нормативни изисквания към доставчиците на обществени услуги представяме статията на д-р Алеко Джилджов публикувана в сп. “Публични политики” на СУ “Св. Климент Охридски” за мястото и ролята на доставчиците на обществени услуги в цялостния процес на предоставяне на услуги.

Резюме

От 1999 г. българското законодателство разглежда организациите, предоставящи обществени услуги като част от институциите, предоставящи административни услуги. Към 31.5.2015 г. в страната оперират общо 5 435 броя доставчици на обществени услуги. Въпреки голямото значение на предоставяните от тях административни услуги и участието на доставчиците на обществени услуги в процедурите по предоставяне на услуги от администрациите досега те не са били във фокуса на реформите и тяхната роля е била подценявана при реинженеринга на процесите. Независимо че доставчиците на обществени услуги са и доставчици на административни услуги техните услуги не са описани в Списъка на унифицираните наименования на административните услуги. Настоящата статия е първият опит в българската административна и академична практика за систематизиране на предоставяните от доставчиците на обществени услуги административни услуги. Целта на настоящата статия е да идентифицира доставчиците на обществени услуги, предоставяните от тях административни услуги и да разгледа проблемите, свързани с участието на доставчиците на обществени услуги в предоставянето на административни услуги, самостоятелно или заедно с административни структури, както и да формулира предложения за тяхното активно ангажиране в процедурите по предоставяне на услуги с оглед намаляване на административната и регулаторна тежест.

Цялата статия четете:

http://ejpp.eu/index.php/ejpp/article/viewFile/204/183

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.