МВР: Миграционният натиск влошава криминогенната обстановка

Министър Бъчварова: Не съм доволна от работата на МВР, няма резултати

Определящи за външната среда за сигурност през първото шестмесечие на 2015 г. продължават да са задълбочаващите се процеси на глобално геополитическо противопоставяне и разпространение на зоните на нестабилност и конфликт в близки до страната ни региони. Основни източници на външни рискове и заплахи за националната сигурност на България са продължаващите конфликти в Близкия изток и Украйна, както и създалата се през тази година кризисна ситуация в Република Македония. Отношенията между страните от евро-атлантическата общност и Русия постепенно прерастват от временни кризи в дългосрочно противопоставяне. Засилва се тенденцията на предприемане на едностранни стъпки от страна на Москва в разрез с международното право и без подкрепата на международната общност. В резултат на това конфликтът в Украйна се превърна в заплаха, както за военно-политическата стабилност и социално-икономическото развитие на държавите в региона на Черно море, така и за цялостната конструкция на европейската архитектура за сигурност. Междуетническото противопоставяне остава сред основните рискови фактори за сигурността в региона на Западните Балкани. Натрупаната враждебност от въоръжените конфликти в близкото минало и нерешените проблеми между отделните етноси продължават да подхранват националистически и сепаратистки настроения. В следствие на изостреното вътрешнопартийно противопоставяне и действията на албански екстремисти в Македония се създаде кризисна ситуация, която има потенциал да застраши цялостната стабилност в региона на Балканите. Допълнителна икономическа несигурност в балканския регион създава и продължаващата криза в отношенията между Гърция и нейните международни кредитори. Тероризмът остава главната заплаха за международната и националната сигурност. Разширяването на зоните на нестабилност в Близкия Изток, Централна Азия, Северна и Централна Африка благоприятства активността на терористични и екстремистки организации, като от миналата година в най-висока степен тя се определя от действията на джихадистката групировка ,,Ислямска държава“, която все повече се превръща в основен източник на терористичен риск за европейските държави. Конфликтите в Близкия изток и Северна Африка, както и нестабилната социално-икономическа и политическа ситуация в редица страни от Среден Изток и Централна Африка, продължават да са основен определящ фактор за значителното увеличаване на миграционния натиск, предимно към страните от Централна и Западна Европа. Страната ни се превърна в потенциална цел за мигрантите, тъй като Р България е част от източно-средиземноморския маршрут за незаконна миграция. Във вътрешен план непрекъснато увеличаващият се брой на пребиваващите на българска територия чуждестранни имигранти, натоварва значително социалната и здравната система на страната и допълнително затруднява усилията на българската държава при решаването на някои икономически проблеми. Въпреки усилията на институциите, социалната и трудовата интеграция на бежанците се очертава като един от основните и трудно преодолими проблеми. Засиленият миграционен натиск води до влошаване на криминогенната обстановка в страната и активизиране на тясно свързаните с организирани престъпни групи канали за трафик на хора през България към страните от Централна и Западна Европа. В същото време отделянето на значителен човешки ресурс за охрана на държавната граница отслабва системата за сигурност във вътрешността и намалява капацитета за противодействие на престъпността. Независимо от наблюдаваното от началото на годината икономическо възстановяване, банкова стабилност и подобряването на състоянието на публичните финанси, съществуващите вътрешни проблеми, свързани със задлъжнялостта в сферите на енергетиката, транспорта и здравеопазването все още запазват своя рисков потенциал да влошат финансово-икономическата обстановка в страната и да генерират различно по характер обществено напрежение. Демографските проблеми, неефективното образование и неравномерното развитие на регионите продължават сериозно да възпрепятстват икономическото развитие на страната. Населението на България намалява и застарява, наблюдава се изключително рязък спад на хората в трудоспособна възраст, смъртността също се увеличава. Неравномерното икономическо развитие на регионите води до обезлюдяване на големи части от страната, поддържа високи нивата на безработица и бедност. В страната протичат процеси на трайно обособяване на компактни маргинализирани групи, което е рисков фактор за възникване на социално и етническо напрежение и криминализиране на все по-широк кръг лица. През последните години нараства броят на отделни прояви на противопоставяне между отделни етнически обособени групи от населението, обикновено свързани с проблеми от битов характер, нарушения на реда и общественото спокойствие, престъпления против собствеността и против личността. Увеличава се рискът тези инциденти да се превърнат в етнически мотивирани конфликти. Общественият натиск по отношение на конвенционалните престъпления остава висок. Сред факторите, обуславящи състоянието на престъпността в страната, са все още високите нива на безработица в някои части на страната, както и концентрацията на многобройно население в големите градове и трайното обезлюдяване на малките и отдалечените населени места. Семейството и училището не успяват да координират усилията си за възпитание, образование, социализация и изграждане на устойчива ценностна система на подрастващите. В обществото се утвърждават ценностни модели, които не водят до интегриране на нацията и формиране на национални ценности. През последните години се забелязва преструктуриране на нелегалните пазари в страната. Все по-голям дял от участниците в организираната престъпност се ориентират към различни форми на икономически и данъчни престъпления, контрабанда, чието осъществяване в голяма степен зависи от прилагането на корупционни практики. Засилват се честотата и интензитетът на природните явления, вследствие на които възникват бедствия, включително и с човешки жертви. Заниженият контрол при производствени процеси, свързани с рискови материали и дейности, води до възникване на тежки аварии с човешки жертви.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.