МТСП публикува Концепцията за втория стълб на пенсионното осигуряване

Министерството на труда и социалната политика публикува за обществено обсъждане Концепцията за регламентиране на фазата на изплащане от допълнителното задължително пенсионно осигуряване на интернет страницата си в рубриката „Документи“, подрубрика „Проекти на нормативни актове“. Срокът за изразяване на мнения, предложения и становища по нея е 14-дневен и приключва на 24.04.2018 г.

В Концепцията се предлагат различни видове пенсионни продукти, подходящи за капиталовите пенсионни фондове – както професионални, така и универсални. При разработването на конкретните предложения се изхожда от основното предназначение и цел на пенсионното осигуряване, а именно – след достигане на определените от закона изисквания да се предостави определено периодично плащане (пенсия) на лицето. В тази връзка се предвижда основният вид плащания да са под формата на пожизнени пенсии и схеми за програмирани плащания.

Концепцията е разработена въз основа на изготвения Концептуален модел от сформирана със заповед на министъра на труда и социалната политика работна група с участието на експерти от Комисията за финансов надзор, Националния осигурителен институт, Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската търговско-промишлена палата, Конфедерацията на независимите синдикати в България, Конфедерацията на труда „Подкрепа“ и представители на научните среди. Допълнително по концептуалния модел бяха представени бележки и предложения от Българската стопанска камара и Съюза за стопанска инициатива.

На база на концепцията ще бъдат разработени предложения за промени в Кодекса за социално осигуряване, с които пълно и непротиворечиво да бъде уредена фазата на изплащане на пенсиите от допълнителното задължително пенсионно осигуряване.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.