Тайни клиенти ще проверяват работата на администрациите

По метода “таен клиент” дирекция „Модернизация на администрацията“ в  Администрацията на Министерския съвет ще проведе наблюдение на всички администрации дали спазват изискванията на Административно-процесуалния кодекс и на Наредбата за административното обслужване.  Това става ясно от препоръките на приетияа от правителството доклад за комплексното административно обслужване. Основна цел е предоставяне на по-качествени и леснодостъпни услуги за гражданите и бизнеса чрез подобряването на обмена на данни между различните администрации и по-малко документи и такси, които да бъдат събирани от потребителите при предоставянето на административни услуги. Мярката беше въведена в Административнопроцесуалния кодекс през 2014 г.

Докладът съдържа обобщена информация от общо 531 административни структури за
напредъка по изпълнението на разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на АПК и ПМС 83/2015 г. Отчетите по КАО показват, че до този момент се наблюдава значителен прогрес при въвеждането на мярката.

Огромната част от администрациите не изискват допълнително от гражданите и бизнеса вече налични в обслужващите структури документи и данни. Там, където КАО не е въведено в пълна степен (основно в общински структури), се работи по промяна на нормативната уредба.

Докладът съдържа конкретни препоръки за подобряване качеството, ефективността и
достъпността на административните услуги. Въз основа на приетото решение, министрите, областните управители и кметовете на общини следва да организират изпълнението на допълнителните указания в доклада, а в срок до 15 януари 2016 г. – да бъде внесен обобщен отчет за изпълнението на препоръките.

Предписанията в доклада имат за цел да бъде постигнато пълното прилагане на КАО от всички администрации.

Отбелязаният напредък в повишаването на качеството на административното обслужване и предоставянето на ефективни леснодостъпни електронизирани услуги за гражданите и бизнеса са приоритети в Програмата на правителството за стабилно развитие на България.

Свързани публикации

1 Comment

  1. Само така, бой по каските. Искам да се включа и аз като таен клиент.

Leave a Reply

Your email address will not be published.