МОН приема наредба за защитените специалности

Просветният министър забрани на служителите на МОН и регионалните инспекторати да пишат учебници

Министерство на образованието и науката предлага да се увеличи броя на “защитените” специалности в университетите. Това става ясно от публикувано за обществено обсъждане постановление на Министерския съвет. Проект за наредба. Контактното лице за въпроси е Eлена Витанова Телефон: 02 424 11 16; 0889 882 1

В частичната оценка на наредбата се казва, че тя е извършена в подкрепа на съвместните усилия на Министерството на образованието и науката и заинтересованите страни за стимулиране на висше образование, което да отговори на изискванията и потребностите на икономиката и на пазара на труда. Приемането на Постановлението се базира на следните обстоятелства: – На съвременния етап е налице ограничен интерес от страна на кандидат- студентите по отношение на професионални направления на област на висше образование 2. „Хуманитарни науки“. От друга страна, професионалните направления в област на висше образование 2. „Хуманитарни науки“: „Филология“, „История и археология“, „Философия“ и „Религия и теология“ са от изключителна значимост за икономическия и социален живот в страната, тъй като в тях се подготвят голяма част от бъдещите учители, на които се крепи хуманитарното образование в България. – Професионалните направления в област на висше образование 2. „Хуманитарни науки“ са важни и в стратегически план – на тях ще се разчита и в бъдеще да развиват духовната култура и знание.

В основата на мотивацията за приемане на Постановлението е стремежът на държавата да осъществява реформа в приема и финансирането на висшите училища и да защити определени професии, интересът на потребителите към които е ограничен, но са важни за икономическия и социалния живот на страната. Предлага се механизъм, чрез който обучението в професионални направления 2.1 „Филология“, 2.2 „История и археология“, 2.3 „Философия“ и 2.4 „Религия и теология“ да се стимулира по същия начин, както при професионалните направления, за които е налице повишена необходимост от специалисти, в т.ч. и педагогически кадри. Изменението не налага промени в утвърдените Списъци на 3 приоритетните професионални направления и съответно на защитените специалности. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново законодателство.

Преди една година правителството определи 12 специалности като “защитени” – арабистика, арменистика и кавказология, индология, иранистика, китаистика, кореистика, новогръцка филология, португалска филология, румънска филология, унгарска филология, японистика и хебраистика, по късно бе приет и Списък на приоритетните професионални направления, които са в областта на педагогиката, транспорта, корабоплаването и авиацията, проучването, добив и обработка на полезни изкопаеми, хранителните технологии, животновъдството, теорията на изкуствата.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.