Министерство на финансите преотвори емисия левови 10-годишни ДЦК

Министерството на финансите преотвори емисия 10-годишни държавни ценни книжа (ДЦК) с падеж 22 април 2025 година. На проведения на 19 октомври 2015 г. аукцион бяха предложени книжа с номинална стойност 65 млн. лв. и одобрени поръчки за 50 млн. лева. Постигната беше среднопретеглена годишна доходност от 2,48 процента. Общият размер на подадените поръчки достигна 123,11 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,89.

Спредът спрямо бенчмарковите германски облигации в този сегмент е в размер на 197 базисни пункта.

Банките придобиха 34,80% от предложените на аукциона книжа, пенсионните фондове – 13,20%, застрахователните дружества – 6,00%. Общо 46,00% от количеството е придобито от други инвеститори.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.