Министерство на финансите пласира10,5-годишни ДЦК за 50 млн. лева

Министерството на финансите преотвори емисията 10,5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), емитирана на 15 януари 2014 г. и с падеж 15 юли 2024 година. На проведения на 10 март 2014 г. аукцион бе постигната среднопретеглена годишна доходност от 3,55% за цялото предложено количество 50 млн. лв. ДЦК. Общият размер на подадените поръчки достигна 180,17 млн. лева. Това съответства на коефициент на покритие от 3,60, което е най-високата стойност на този показател за този матуритетен сегмент от 2012 година. След този аукцион общото количество в обращение на емисията е 100 млн. лева.

Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките – 37,53%, следвани от пенсионните фондове с 34,42%, застрахователните дружества с 14,06%, гаранционни фондове с 7,29%, инвестиционни посредници с 6% и други инвеститори с 0,7 от предложените книжа. Спредът спрямо бенчмарковите германски облигации в този сегмент е в размер на 192 базисни пункта. Постигнатата доходност е под тази на деноминирани в национална валута облигации на редица държави от региона и ЕС: Словения (3,80%), Полша (4,20%), Португалия (4,48%) Румъния (5,22%), Унгария (5,84%) и Гърция (6,68%).

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.