МФ препоръчва стриктно спазване на сроковете за връщане на ДДС

Експерти на Министерство на финансите са подготвили обширен анализ на процеса по възстановяване на ДДС с цел повишаване на ефективността по възстановяване на ДДС на данъчно задължените лица. Анализът обхваща четиригодишен период и може да бъде прочетен на интернет-страницата на МФ.

При анализа са установено редица проблеми и дори закононарушения от страна на приходната администрация. Посочват се неспазване на законоустановените срокове за възстановяване на ДДС, извън случаите на започнали или спрени ревизионни производства; Възстановяване на ДДС в по-малък размер през последните един или два месеца на финансовата година с цел постигане на „по-добро" изпълнение на приходната част на държавния бюджет; Липса на прозрачност по процеса на възстановяване на ДДС; Липса на единен и обективен принцип на възстановяване на ДДС на данъчно задължените лица; Липса на информираност на данъчно задължените лица за причините за невъзстановяване на данъка в срок.

2009 година

Анализът на възстановения ДДС за четвърто тримесечие на 2009 г. показва, че през месец декември е възстановен ДДС в изключително малък размер – само 129 млн. лева. Невъзстановяването на ДДС в срок и прехвърляне възстановяването му през следващата финансова година води до задържане на оборотни средства на бизнеса;    плащане на лихви за забавянето от държавния бюджет; изкривяване на реалното изпълнение на приходната част на бюджета, както за текущата финансова година, така и за следващата.

Размерът на невъзстановения ДДС, оказва пряко влияние върху изпълнението на приходната част на държавния бюджет от този данък, обобщават експертите.  

2010 година

Година по-късно отново се вижда, че възстановеният ДДС за месеците ноември и декември е значително по-малък в сравнение с предходните месеци на същата година. Възстановяване на ДДС в по-малък размер за последните два месеца на годината е оказало влияние върху изпълнението на приходната част на държавния бюджет от този данък.  

Заради неспазване на законоустановените срокове за възстановяване на ДДС са изплатени лихви от държавния бюджет в размер на 17,4 млн. лева. 

2011 година

Анализът на възстановения ДДС за 2011 г., показва за месеци януари, февруари и март значително по-висок размер на възстановен ДДС, една част от който е следвало да бъде възстановен през 2010 година. В резултат на неспазване на законоустановените срокове за възстановяване на ДДС са изплатени лихви в размер на 28,6 млн. лева.

2012 година

Наблюдава се значително по-малък размер на възстановен ДДС през месец декември, в сравнение с предходните месеци на финансовата година. В резултат на неспазване на законоустановените срокове за възстановяване на ДДС за 2012 г. са изплатени лихви в размер на 41,2 млн. лева.

Анализът на възстановения ДДС за периода януари-юни 2013 г. показва значителен размер възстановен ДДС през месец януари 2013 г.- 612 млн. лв., част от който е следвало да бъде възстановен през 2012 година.

В резултат на неспазване на законоустановените срокове за възстановяване на ДДС за периода януари-юни 2013 г. са изплатени лихви в размер на 13,1 млн. лева. 

Препоръките

Експертите на МФ отправят следните препоръки към органите по приходите на НАП за повишаване на ефективността на процеса по възстановяване на ДДС

1 – Стриктно спазване на законоустановените срокове за възстановяване на ДДС.

2  – Въвеждане на принцип на възстановяване на ДДС по поредност на подадените справки декларации с деклариран ДДС за възстановяване.

3 – Изготвяне на ежемесечен анализ на структурата на невъзстановения ДДС и причините за неговото невъзстановяване.

4 – Въвеждане на ежедневен контрол върху процеса по възстановяване на ДДС.

5 – Публикуване на ежемесечна информация за възстановения ДДС през съответния месец на Интернет страницата на Министерство на финансите.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.