МФ: Държавният дълг в края на януари е 7,686 млрд. евро

Държавният дълг в края на януари 2014 г. е 7,686 млрд. евро, от който вътрешният е 3,6614 млрд. евро, а външният – 4,0246 млрд. евро. Това показват данните от водения от Министерството на финансите официален регистър на държавния дълг. В номинално изражение дългът нараства с приблизително 467,3 млн. евро в сравнение с нивото от края на декември 2013 г., което се дължи преди всичко на емитирането на съкровищни бонове на вътрешния пазар през януари.

В края на отчетния период, делът на държавния дълг към брутния вътрешен продукт (БВП*) възлиза на 18,4 процента. В състава на този индикатор делът на външния държавен дълг е 9,6%, а на вътрешния държавен дълг – 8,8%, от БВП.

В структурата на държавния дълг в края на периода, вътрешните задължения заемат дял от 47,6%, а външните – от 52,4 на сто.

В края на януари 2014 г. валутната структура на дълга достига следните стойности:

52,0% – в евро;

35,7% – в левове;

11,1% – в щатски долари;

1,2 % – в други валути.

Извършените плащания по държавния дълг през януари възлизат на 166,8 млн. лева. По отношение на валутната композиция на плащанията от началото на годината, най-съществен е делът на тези в лева – 54,7%, следвани от 38,4% на тези деноминирани в щатски долари и 6,9% на плащанията в евро.

Държавногарантираният дълг през януари 2014 г. достига до 403,3 млн. евро или увеличение с 7,8 млн. евро в сравнение с края на предходния месец. Това се дължи главно на регистрираните валутно-курсови разлики през месеца. Към края на януари вътрешните държавни гаранции са в размер 18,9 млн. евро.

Съотношението държавногарантиран дълг/БВП е в размер на 1 процент.

 

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.