Мениджърите на КТБ одобряват одитния доклад и обвиняват БНБ

Докладът на Alix Partners за КТБ не бил най-секретното нещо на света, ще го публикуват в интернет

“Ръководството на КТБ АД в лицето на отстранените изпълнителни директори с удовлетворение посрещна публикуването на доклада на квесторите, назначени от БНБ”. Това се посочва в официално изявление по повод доклада на квесторите, огласен преди дни на заседание на УС на БНБ. – ” Удовлетворението се дължи най-вече на това, че публикуваните факти опровергават широко тиражираните от някои медии и отговорни длъжностни лица информации, които не отговарят на фактите, и целят единствено създаване на негативен имидж на КТБ АД и нейния мениджмънт”, пише в изявлението.

Ето и останалата част от това изявление:

Радваме се, че след известно забавяне най-после започват да се прилагат законовите разпоредби. Очакваме загубата на ценно време да бъде компенсирана чрез спешни действия на квесторите и наетите от тях лица, както и от страна на Централната банка.

Предизвиканата от външни фактори паника сред вложителите и последвалата я ликвидна криза, при невъзможност да получим адекватна подкрепа, доведе закономерно до нашето искане КТБ АД да бъде поставена под специален надзор. С това ние целяхме единствено банката да бъде подпомогната в рамките на законовата процедура, без да бъде спирана изцяло нейната дейност и без да бъдат съществено засегнати интересите на нейните клиенти.

Наложените от БНБ крайни мерки не спомогнаха за постигане на тези цели и започването на истинска оздравителна програма. Забраната за спиране на всички банкови операции, отстраняването на ръководството и другите подобни мерки се предприемат по преценка на БНБ и не са задължителни. Предприемането им доведе до блокирането на банковата дейност и напълно логичното натрупване на загуби, което се вижда в представения от БНБ доклад.

Във връзка с направените от квесторите констатации считаме, че са необходими и някои уточнения. Не искаме да вземаме отношение по описаните в доклада мерки, макар че не намираме пряката им връзка с декларираната от БНБ цел за оздравяване на банката. Не можем да отминем обаче коментарите по кредитната ни политика.

До поставянето на банката под специален надзор кредитният портфейл беше с изключително високо качество – при прилагане на консервативна кредитна политика и индивидуален подход при изграждане на схемите на финансиране, при най-тесни връзки с клиентите и превантивни действия при обслужването на задълженията.

Обратно на необоснованото твърдение на БНБ, в своите правила и политики, регламентиращи оценката на кредитния риск в своите експозиции, КТБ АД е заложила и прилага стриктно разпоредбите на МСС 39. Действащите политики са в пълно съответствие и с регулаторните изисквания, наложени от БНБ. Годишните, както и междинните финансови отчети (полугодишни) до този момент винаги са били обект на задължителен независим финансов одит от специализирано одиторско предприятие. Те са съставяни в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане,изготвени от Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС) и приети от Европейския съюз.

Съвсем логично, във връзка с твърдението на БНБ, че съществуващите в КТБ АД процедури за прилагане на вътрешните правила на банката по отношение на обезценката на кредитните експозиции не осигуряват пълно съответствие с изискванията на Международните стандарти за финансово отчитане, възникват следните въпроси:

• Защо до този момент няма подобни констатации от надзорните инспекции, осъществявани от Банков надзор?

• Защо Комисията за финансов надзор не забелязва това несъответствие, при положение че упражнява финансов надзор върху публичните дружества и КТБ АД отчита пред нея своята финансова информация в края на всяко тримесечие?

• Защо международните рейтинговите агенции, които оценяват банката ежегодно, не констатират несъответствие?

Отговорът се налага сам и явно не касае вътрешно-банкови факти и процеси.

Влошаването на кредитния портфейл се наблюдава едва след налагането на ограничителните мерки от БНБ. То се дължи конкретно на следните обстоятелства:

– Огромна част от кредитите са предоставени под формата на кредитни линии и овърдрафти с многократно усвояване и погасяване. Други са с дълъг период на усвояване. Неразрешаването да се усвоява след 20.06.2014 г. води до изкуствено влошаване на състоянието на кредитополучателите и блокиране на тяхната дейност.

– От момента на поставяне на КТБ под специален надзор служителите в Управление „Кредитиране” са ангажирани със задачи не само от квесторите, но и от одиторите, служители на банков надзор и Софийска градска прокуратура. Повечето от тези задачи са несвойствени и нямат пряко отношение към кредитната дейност, поради което те не могат да осъществяват служебните си задължения по оперативно обслужване на кредитните сделки.

– Наложените ограничения са толкова крайни, че БНБ не допусна и вътрешен сетълмент (прехвърляне на средства от една сметка в друга в рамките на КТБ). По този начин трети лица не могат да погасяват задълженията на кредитополучателите със средствата си в банката. Така например, износителите не могат да се разплатят с поддоставчици, имащи заеми от банката, въпреки че средствата са по сметки в самата банка. Подадени са искания за прихващане на задължения от наличности в банката срещу вземания на самата банка. Исканията на тези клиенти не са разглеждани изобщо. Прави впечатление, че квесторите тепърва ще „анализират и систематизират” случаи, чиито решения са в техните компетенции, както и ще питат БНБ за разрешение на случаи, които изискват единствено прилагане на закона. През това време клиентите се ощетяват, като им се начисляват лихви за просрочие и в резултат същите ще бъдат вписани в ЦКР като неизправни длъжници. Откъде ще получат нови средства, при условие че банките не отпускат кредити на неизправни длъжници?!

– В резултат от консервативната кредитна политика и силно централизираната организация на кредитната дейност, качеството на кредитния портфейл беше на изключително добро ниво до въвеждането на специален надзор, което е потвърдено и от данните в доклада на квесторите. Това качество на портфейла е поддържано дълги години и поради това никога досега не се е налагало да се създава специална „структура по управление на влошени или лоши кредити”. Нещо повече, добрата организация и структуриране на дейността по мониторинг на отпуснатите кредити винаги е позволявала превантивно да се управляват потенциалните рискове, доказателство за което е фактът, че влошаването се наблюдава едва в периода на квестурата. Причините се коренят в неестественото прекъсване на производствения процес на КТБ, в силно нарушената комуникация с кредитополучателите и липсата на конструктивен подход от страна на централната банка за решаване на повдигнатите от страна на клиентите и служителите проблеми.

Изводите, които се налагат от публикувания доклад на квесторите, са следните:

1. Докладът за пореден път доказва, че КТБ АД е една изключително здрава и стабилна институция. Това твърдение се илюстрира с цитираните в доклада финансови резултати и ниво на капиталова адекватност.

2. Голословните твърдения на някои медии за лоши кредити за милиарди левове и несъвместими с добрата банкова практика процедури и действия на мениджмънта, които бяха услужливо тиражирани от отговорни длъжностни лица, без да разполагат с никакви факти и доказателства, се опровергават категорично. Докладът доказва, че тези твърдения са безпочвени и тенденциозни.

3. Вместо да се приложи действащият закон, институциите бездействаха месец и половина. Докладът и мерките, препоръчани от БНБ, илюстрират не само това бездействие, но и постепенното спиране на функции, отнемането на правомощия, замирането на цялостната дейност на банката.

А всъщност инициативата на ръководството на банката за поставянето й под специален надзор, както и духът и буквата на закона са, че това е специална оздравителна процедура.”

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.