Лабораторията за оценка на риска прогнозира преизпълнение на приходите в бюджета

Брюксел отпуска 2 млрд. евро на България за 2018г.

Анализът на приходите на КФП и държавния бюджет (ДБ) на базата на изпълнението им на полугодието на 2015 показва подобряване както на данъчно-осигурителните постъпления така и на усвояването на европейските помощи. Най-положителните признаци са в преизпълнението на ДДС и акцизите, които се дължат на значително подобряване ефикасността на НАП и Агенция Митници. Това се посочва в “Междинен доклад с прогноза за изпълнението Бюджета, подготвен и публикуван от Лабораторията за управление на риска към НБУ, ръководена от Иван Костов. На тази база е направена прогноза за общо преизпълнение на бюджетните приходи в края на годината.

В доклада се изтъква, че правителството следва досега консервативна разходна политика, независимо от по-добрите темпове на приходите в сравнение с 2014. Капиталовите разходи нарастват номинално с по-високи темпове, което е положителна признак за подобрено управление. Втори положителен признак е намаляването на разходите за работни заплати в ДБ. Отрицателен признак е нарастването на нетните трансфери от ДБ в сравнение с предходната година, за нарастващите нееластични разходи на КФП за не реформираните сектори като пенсионната и социално-осигурителната системи.

В доклада на Лабораторията за управление на риска е направена прогноза за изпълнението до края на 2015 и за планирането на бюджета за 2016 и са предефинирани бюджетните рискове. Изпълнението на бюджета дава основание в края на годината да се очаква по-нисък дефицит на КФП, както и на ДБ, който може да бъде значителен или по-малък в зависимост от политиката на разходите във второто полугодие, когато ще се проведат местните избори. Общият извод е за очертаваща се бюджетна стабилизация на страната.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.