КЗК връща търга за ремонт на пътища и улици в община Стрелча

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Стрелча за класиране на участниците и определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ремонт на улици и пътища на територията на община Стрелча“.

Проучването по преписката показа, че съставът на комисията за разглеждане и оценка на офертите е незаконосъобразен, тъй като в него не е включен експерт с професионална квалификация и практически опит в съответствие с предмета на обществената поръчка. С оглед дейностите, включени в предмета на поръчката, за максимално точното и обективно оценяване на техническите предложения на участниците в процедурата е необходимо наличието на специализирани експертни познания в сферата на пътното строителство.

Извършеното нарушение при определяне на състава на комисията е съществено и представлява самостоятелно основание за отмяна на решението на възложителя за избор на изпълнител, доколкото нелегитимният състав на назначената по процедурата комисия води до незаконосъобразност на всички извършени действия по разглеждане и оценка на подадените оферти.

КЗК връща процедурата от етап назначаване на комисия за провеждане на процедурата за обществена поръчка в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.