КЗК връща търга за 110 автобуса за “Столичен автотранспорт”

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на Съвета на директорите на „Столичен автотранспорт“ ЕАД за класиране на участницитe и определяне на изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка на 110 бр. нови единични автобуси и специализирано оборудване към тях”, открита с Решение № 1 от 22.12.2014 г. на възложителя.

Съобщението на КЗК бе качено днес, 18 септември, на сайта на Комисията, но електронното издание на “Капитал” още преди три информира за това решение на антимонополния орган, с което се отлага във времето поръчка с прогнозна стойност 42 млн. лева.

От КЗК съобщават, че проучването по преписката, образувана в отговор на жалбата на класираното на трето място в търга през юли дружество “Ивеко Чешка република”, е установило, че класираните на първо и второ място „Джънджоу юйтун бус“ Ко. Лимитид и „Карсан Отомотив Санайи Ве Тиджарет” А.Ш не са отговорили на изискванията на възложителя да представят копия на официални документи, които да докажат по безспорен начин необходимите стойности на енергийните и емисионни разходи през целия експлоатационен живот на предлаганите автобуси.

КЗК приема, че оценителната комисия е следвало да предложи двамата кандидати за отстраняване от обществената поръчка, тъй като несъответствието касае декларирани от тях технически показатели, които не могат да бъдат променяни или допълвани в хода на процедурата.

КЗК връща процедурата от етап отваряне и разглеждане на техническите предложения на участниците в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

Ако класирането не бъде променено, то поръчката най-вероятно ще бъде спечелена от “Ивеко”, защото тя е на третата позиция, а КЗК задължава поръчителят да отстрани двата лидера. Така София най-вероятно ще има нови 110 автобуса от чешката фирма при цена от 40 млн. лв., прогнозира “Капитал”. Изданието припомня, че 10 участника са подали документи за участие в търга за нови автобуси за “Столичен автотранспорт”, но четири компании са били отстранени заради непълна документация. Останалите шест фирми са оценявани по два критерия – 60% тежест за ценово предложение и 40% за техническите и екологични параметри на предложените автобуси.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.