КЗК върна за прекратяване обществена поръчка на ВиК – Благоевград

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на управителя на „В и К“ ЕООД – гр. Благоевград за класиране на участниците и определяне на изпълнител в обществена поръчка с предмет „Доставка на регулираща спирателна арматура и фасонни части“.

В хода на производството, и въпреки двете предходни решения на КЗК по преписката, не се установи по категоричен начин правната връзка между производителите „BERMAD CS” LTD и “BERMAD CONTROL VALVES” LTD и дали изобщо е налице такава. В тази връзка Комисията приема, че решението за класиране на възложителя следва да бъде отменено като незаконосъобразно, тъй като не са спазени указанията на органа по преразглеждане за изясняване на спорното обстоятелство. То не се изяснява и от предприетите от възложителя действия – изискване на разяснения и допълнителни документи.

КЗК връща преписката на възложителя за прекратяване на процедурата на основание чл. 39, ал.1, т. 2 от ЗОП – поради липса на оферта, която да отговаря на предварително обявените условия.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.