КЗК върна търга за ВиК в Съединение

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Съединение за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Проектиране на сключена водопроводна мрежа на селата: Царимир, Голям Чардак и Малък Чардак, Община Съединение, Област Пловдив – Фаза Работен Проект“.

Проучването установи, че привлечените външни експерти в състава на оценителната комисия не отговарят на изискванията на закона да притежават квалификация в съответствие с предмета на обществената поръчка. Допуснатото нарушение е съществено, тъй като се отразява върху възможността на комисията да изпълни възложените й задачи, една от които е да разгледа по максимално обективен начин обосновките на участниците по показателя за оценка К1, които в преобладаващата си част излагат инженерно-технически предложения и решения за изпълнение на предмета на поръчката.

КЗК връща процедурата от етап назначаване на комисия за провеждане на процедурата за обществена поръчка в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.