КЗК върна търга за система за управление на градския транспорт в Пловдив

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Пловдив за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Изграждане, внедряване и поддръжка на система за управление на градския транспорт” по проект: „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив”, ДБФП № BG161РО001/1.5-03/2011/001, изпълняван от община Пловдив в качеството й на бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.”

Проучването по преписката установи, че Консорциум „Ю Ти Ай Груп- Иновативни Трафик Системи” е отстранен незаконосъобразно от участие в процедурата на основание, че е представил оферта, в която липсват декларации, които се изискват съгласно Закона за обществените поръчка. В случая оценителната комисия е нарушила процедурата за избор на изпълнител, като не е изискала от участника да представи необходимите документи от плик № 1 на офертите, каквото е изискването на ЗОП, а директно е отстранила кандидата от процедурата.

КЗК счита, че възложителят е издал едно незаконосъобразно решение, което следва да бъде отменено, поради което връща процедурата от етап разглеждане на документи от Плик № 1 съобразно мотивите в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.