КЗК върна търга за общинската пътна мрежа на Карлово

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на зам.-кмета на община Карлово зa класиране на участниците и определяне на изпълнител по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Рехабилитация на общинска пътна мрежа и текущ ремонт на улични пътни настилки в гр.Карлово и по населени места в община Карлово, по обособени позиции“, в частта по обособени позиции № 2 и № 3.

КЗК приема, че жалбоподателят в процедурата „Щрабаг“ ЕАД е отстранен неправомерно и на изцяло формално основание във връзка с окомплектоването на неговата оферта. Нарушението в работата на оценителната комисия води до незаконосъобразност и на решението за избор на изпълнител в обществената поръчка и е достатъчно основание за отмяната му и връщане на процедурата на етап разглеждане на документите за подбор от плик № 1 от офертата на „Щрабаг“ ЕАД за съответствие с изискванията на възложителя по обособени позиции 1, 2 и 3. В тази връзка КЗК намира за основателно и възражението на жалбоподателя за допуснато от страна на възложителя нарушение на чл. 68, ал. 7 от ЗОП, доколкото в резултат на незаконосъобразното му отстраняване от процедурата, комисията не е извършила преценка за съответствие на представените от „Щрабаг“ ЕАД документи за подбор с изискванията на възложителя.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.