КЗК върна търга за обществените превози в Карлово

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета община Карлово за обявяване на класирането и участника избран за изпълнител на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания за автобусни линии от републиканска, областна и общинска транспортни схеми от квотата на община Карлово по обособени позиции“, в частта за обособена позиция №3.

Производството установи нарушение на процедурата, свързано с незаконосъобразното отстраняване от участие на жалбоподателя „Кастел Транс“ АД.

Оценителната комисия погрешно е преценила, че е налице промяна в техническото предложение на кандидата, поради което същото е невъзможно да бъде оценено. Съобразно методиката за оценка на офертите комисията е следвало да даде по-малък брой точки на предложението, след като е установила липса на индивидуално осветление в един от автобусите, вместо да отстранява участника от процедурата.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на техническите предложения, оценка и класиране в съответствие с изискванията на документацията за участие, закона и мотивите в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.