КЗК върна търга за нови електронни услуги в геодезията и картографията

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Интегриране на компонентите на регистрите на АГКК, доразвиване на съществуващи и разработване на нови електронни услуги“.

Проучването установи, че комисията за провеждане на процедурата не е изложила мотиви за присъдения максимален брой точки за техническото предложение на класирания на първо място участник „Мапекс“ АД. Задължение на комисията е да направи кратко описание на предложенията, след което да даде своята оценка съгласно утвърдената методика, като се мотивира за начина, по който е стигнала до съответния извод.

КЗК приема, че решението за избор на изпълнител е немотивирано и следва да бъде отменено като незаконосъобразно. При връщане на преписката на възложителя за продължаване на процедурата от последното законосъобразно действие, оценителната комисията следва да оцени техническите оферти на участниците съгласно утвърдената методика, като изложи конкретни и относими мотиви.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.