КЗК върна търг за горски път в Старозагорско

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на директора на Югоизточно държавно предприятие за обявяване класирането на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Реконструкция на 3,10222 км. път за движение на противопожарна техника на територията на ДГС Стара Загора”.

Проучването установи, че само един от членовете на комисията за провеждане на процедурата разполага с професионална квалификация и опит в съответствие с предмета на обществената поръчка – „пътно строителство“. ЗОП изисква най-малко половината от членове да са лица, притежаващи професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката. В тази връзка КЗК намира, че назначената от възложителя комисия не отговаря на изискванията на закона и като такава е незаконосъобразна, а извършените от нея действия са недействителни.

КЗК връща преписката на възложителя за назначаване на комисия в законосъобразен състав.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.