КЗК върна търг на Тракийския университет

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на ректора на Тракийския университет – Стара Загора за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на оборудване, материали и консумативи към него, по проект BG161PO003-1.2.04-0081-C0001 „Развитие капацитета за научно-изследователска и развойна дейност на Тракийски университет Стара Загора, посредством обновяване и модернизиране на оборудването за приложни изследвания”, в частта му по обособена позиция № 8.

Производството е образувано по жалба на „Инфолаб” ЕООД, гр. София. Проучването установи няколко незаконосъобразни условия в документацията за участие, които обосновават отмяна на решението за откриване на поръчката по тази позиция.

На първо място, възложителят изисква от участниците да притежават разрешение за търговия на едро с медицински изделия, докато доставяната апаратура – високоразделителен масспектрометър и лабораторна центрофуга с охлаждане – не представлява медицинско изделие. КЗК счита, че изискването нарушава една от разпоредбите на ЗОП, като неоснователно ограничава участието в обществената поръчка на лица, които търгуват с аналитична техника, но не и с медицински изделия.

Също така проучването показа, че възложителят е поставил такива изисквания към доставяната апаратура, които предполагат само един конкретен производител. В тази връзка КЗК намира условието също за дискриминационно.

Комисията намира за ограничително и условието максималният допустим праг на скоростта на сканиране на високоразделителен масспектрометър да бъде 12 Hz, тъй като необосновано ограничава участието на производители и техни представители, които предлагат висок клас масспектрометри с многократно по-висока скорост на сканиране.

Не дава необходимата информация на участниците също така изискването към част от апаратурата да бъде „високо прецизен електростатичен мас-анализатор”, както и условието за „максимална скорост на въртене“, без да се специфицира вида на ротора и обема на съдовете. Тъй като предполагат нееднозначно тълкуване, са некоректно формулирани.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.