КЗК върна търг на АЕЦ-Козлодуй

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразна заповед на изпълнителния директор на „АЕЦ – Козлодуй” ЕАД, с която е обявено класирането и е определен изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на лабораторна апаратура”, в частта по обособена позиция № 1 „Автоматизирана йон хроматографска система с компютърно управление за анализ на аниони в технологични води и за входящ контрол на реагенти”

Проучването установи, че техническото предложение на избрания за изпълнител участник „АСМ 2” ЕООД не отговаря на предварително заложените минимални технически изисквания на оборудването. Помощният орган на възложителя не е проверил надлежно съответствието между направеното предложение с изискванията на възложителя. Установеното несъответствие на офертата представлява самостоятелно основание за отстраняване на участника от обществената поръчка.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане и оценка на техническите предложения в Плик № 2 в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.