КЗК върна обществена поръчка на МВР

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на ВНД директора на дирекция „Международни проекти“ на МВР за класиране на участниците и определяне на изпълнители на обществена поръчка с предмет „По-нататъшно развитие, модернизиране и оборудване на геоинформационната дейност в ГДГП чрез събиране, редактиране, обновяване и обработка на цифрови географски данни и създаване на цифрови модели на граничната линия за въвеждането на стандартите и практиките в управлението на границите в ЕС“.

Проучването установи, че съставът на комисията за провеждане на процедурата не отговаря на изискванията на ЗОП, като нито един от включените членове не притежава професионална квалификация в съответствие с предмета на поръчката -доставка на софтуер, хардуер, проектиране и внедряване на портал, база данни, система за управление на база данни. Въпреки че критерият за възлагане на поръчката е най-ниска цена и оценяването няма да се извършва по субективна методика, при липса на специалист по компютърно оборудване и софтуер комисията не би могла адекватно да прецени доколко техническите предложения на участниците съответстват на изискванията на възложителя, тъй като за определено оборудване/сертификати се допуска предлагането и на еквивалентни.

КЗК връща преписката за продължаване на процедурата за възлагане на обществената поръчка от последното законосъобразно действие – назначаване на комисия за разглеждане и оценка на офертите.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.