КЗК върна обществена поръчка на агенцията за бежанците

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на зам.-председателя на Държавна агенция за бежанците при МС за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осъществяване на денонощна физическа охрана в териториалните поделения на ДАБ при МС по три обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Регистрационно-приемателен център – София”, кв. „Овча купел”, Обособена позиция № 2 „Място за настаняване на лица, подали молба за международна закрила, София, кв. „Военна рампа” и Обособена позиция № 3 „Регистрационно-приемателен център – гр. Харманли”.

Като незаконосъобразно условие КЗК приема изискването на възложителя участниците да доказват наличен финансов ресурс в размер на 50 на сто както на общата прогнозна стойност на обществената поръчка, така и на 50 на сто от прогнозните стойности на всяка една обособена позиция. Наличие на ресурс е оправдано с оглед нерегулярна схема на заплащане, която не осигурява достатъчно средства за гарантиране на изпълнението на дейността, което налага изпълнителят да влага свои такива до получаване на следващото плащане от възложителя. В конкретния случай възложителят не е доказал потребност от подобен ресурс, доколкото няма доказателства, че ще липсват регулярни плащания от негова страна по време на изпълнението на обществената поръчка.

КЗК също така не споделя становището на възложителя, че изпълнителят е задължен от документацията да предвиди включването на допълнителни сътрудници при възникването на кризисни ситуации, за което не се дължи допълнително заплащане.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.