КЗК върна европроект на община Разлог

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Разлог за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Разлог на оперативна програма „регионално развитие“ 2007-2013 г.“, открита с Решение № РД-15-116 от 14.02.2014 г.

Проучването по преписката показа, че в офертата на класирания на първо място участник Обединение „Разлог 2020”, гр. София, не се съдържа изискуемата от възложителя гаранция за участие в обществената поръчка. Пропускът не е бил констатиран от оценителната комисията, която незаконосъобразно е допуснала участника до следващия етап от провеждане на процедурата. Тези действия на помощния орган на възложителя представляват самостоятелно правно основание за отмяна на обжалваното решение за класиране в процедурата.

В хода на извършеното проучване КЗК също така установи, че при оценяване на техническото предложение на жалбоподателя Обединение „План Разлог 2020“, оценителната комисия неправилно е констатирала определени обстоятелства, пряко влияещи върху определянето на оценките и класирането на участниците.

При повторното провеждане на процедурата комисията е длъжна да извърши ново и законосъобразно оценяване на техническото предложение на жалбоподателя съобразно приложимата нормативна уредба, при спазване на изискванията, заложени в методиката за оценка и документацията за участие в обществената поръчка.

КЗК връща процедурата за ново разглеждане на документите от плик № 1 „Документи за подбор“ при съобразяване с приложимите законови разпоредби и мотивите в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.