КЗК уважи жалба на „Лев Инс” срещу горско стопанство „Пещера”

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на Директора на териториално поделение Държавно горско стопанство (ТП ДГС) – „Пещера”, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ТП ДГС „Пещера”, по 7 обособени позиции”.

Проучването по преписката показа, че жалбоподателят Застрахователна компания „Лев Инс” АД е отстранен незаконосъобразно от производството за избор на изпълнител на основание неправилно внесена гаранция за участие в обществената поръчка.

Производството установи разминаване в информацията за банковата сметка, по която се превеждат гаранциите за участие, което не следва да се вменява във вина на участника, доколкото пропускът да бъде коригирано това разминаване е изцяло на възложителя и участникът не следва да търпи неблагоприятни последици от проявената небрежност. С представянето на нови документи за внесени гаранции жалбоподателят е отстранил несъответствието и е следвало да бъде допуснат до по-нататъшно участие в процедурата.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на документите на участниците в Плик №1 при спазване на мотивите в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.