КЗК спря търга за водния цикъл в Генерал Тошево

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Генерал Тошево за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за извършване на СМР по проект „Доизграждане на канализационна мрежа, рехабилитация на водопроводна мрежа и модернизация на ПСОВ, гр. Генерал Тошево”, с три подобекта: „Подобект 1: Доизграждане на битова канализация – L=18,298 л.м, гр. Генерал Тошево”; Подобект 2: Доизграждане на дъждовна канализация – L=3.000 л.м., гр. Генерал Тошево” и Подобект 3: Рехабилитация улични водопроводи в гр. Генерал Тошево – L=3.060 л.м.”, открита с Решение № 28/06.06.2013 г. на възложителя.

Производството установи липса на изисквания в документацията за участие за начина на изготвяне на техническите предложения в частта „мотиви относно предложената последователност“, наличието на които влияе на оценката с 30 точки. Всеки от участниците, допуснат до този етап от процедурата, е изготвил техническото си предложение в съответствие с изискванията от документацията, като спрямо фактора „мотиви относно предложената последователност“ е приложил различен подход. С оглед на това КЗК счита, че така зададената методика не може да бъде приложена в съответствие с принципите на ЗОП за равнопоставеност и недопускане на дискриминация, доколкото представените технически предложения са структурирани по различен начин и не са налице обективни и единни критерии, въз основа на които комисията да прецени наличието или липсата на визираното обстоятелство с цел обективно класиране на участниците.

На следващо място проучването показа, че по подпоказател Б „Управление на риска“ оценителната комисия не е изложила конкретни мотиви при оценяване на техническите предложения, за да може да бъде направен извод относно предимствата и недостатъците, които обуславят размера на получените точки. Налице е немотивираност на оценката на участниците по визирания показател, който рефлектира и върху крайния акт на възложителя.

В резултат на установени нарушения при откриването и провеждането на процедурата, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена, КЗК връща преписката на възложителя за прекратяване.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.