КЗК спря търга за пречиствателната станция на Берковица

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Берковица за откриване на процедура и Решение № ОП-3-053/16.04.2014 г. за промяна по обществена поръчка с предмет „Проектиране и строителство на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) и строителство на ВиК мрежа на гр. Берковица”.

Производството установи няколко нарушения на ЗОП в условията на документацията за участие в обществената поръчка, които са основание за отмяна на решението за откриване на процедурата.

Проучването показа, че приетата методика за оценка на офертите предполага абсолютно субективен начин на присъждане на съответния брой точки. Налице е прекомерна свобода по отношение преценката от страна на членовете на комисията, като същевременно в посочената скала за оценка не са предвидени междинни стъпки за оценяване, което е предпоставка за субективна оценка от страна на комисията по процедурата и води и до нарушаване на принципа на прозрачност, прогласен от ЗОП.

Като следващо нарушение на правилата на ЗОП КЗК приема липсата на възможност за използване на еквивалентен софтуер за част от оборудването. Съгласно ЗОП, винаги, когато възложителят посочва в техническите спецификации конкретен модел, източник, търговска марка, патент, тип, произход или производство е необходимо да бъдат добавени думите „или еквивалент“.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.