КЗК спря търга за общинската пътна мрежа в Кърджали

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на община Кърджали за класиране на участниците и определяне на изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт на общинска пътна мрежа в община Кърджали през 2015г.“, открита с Решение № 356/22.04.2015 г. на възложителя, в частта по обособени позиции № № 3, 4 и 6.

Проучването установи, че комисията за провеждане на процедурата не е аргументирала поставените оценки по техническия подпоказател П2 „Управление на риска“ на допуснатите участници по обособени позиции № 3, 4 и 6 – „Караман“ ООД, Консорциум Кърджали 2015 и „Пътстройинжеенеринг“ АД.

Липсата на конкретни мотиви относно предимствата, съответно недостатъците на техническите предложения предполага немотивирано оценяване и съответно нарушава основни принципи на ЗОП при провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки – прозрачност, равнопоставеност и свободна конкуренция, поради което е основание за отмяна на оспорваното решение на възложителя за избор на изпълнител в конкретната обществена поръчка.

КЗК връща процедурата от етап ново разглеждане и оценяване на техническите предложения на участниците по обособени позиции № 3, 4 и 6 при спазване на указанията в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.