КЗК спря търга за концесията за минералния извор в Трън

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Трън, с което са одобрени обявлението за провеждане на откритата процедура, документацията за участие в процедурата и проект за концесионен договор за предоставяне на концесия за добив на минерална вода от находище „Трънска Банкя”, община Трън, област Перник, разкрита чрез каптиран естествен извор „Трънска Банкя” – публична общинска собственост. КЗК връща преписката на концедента със задължителни указания съобразно мотивите в решението.

На първо място проучването установи разлика между два документа, които се базират на изпитване на качеството на минералната вода. В сертификат е описано, че водата е хидрокарбонатна калциево-магнезиева, бедна на натрий, а в протокол – че водата е хидрокарбонатно-сулфатна-натриева и флуорна.

Също така е налице и съществено разминаване между границите на концесионната територия, които съгласно акта за публична собственост, приложен към документацията, са 2 500 кв.м. Съгласно предвиденото в документацията и Заповед № СОЗ-07/16.03.2014 г. на МОСВ са отново 2 500 кв.м., но съгласно самата заповед, приложена по настоящата преписка, са за зона І – 0.600 дка, зона ІІ- 192 дка и зона ІІІ- 2 650 дка – т.е. напълно различни от цитираните размери съгласно документацията и съгласно нотариалния акт за имота.

КЗК счита, че констатираните несъответствия в обявлението и документацията относно вида и състава на водата, както и относно територията на концесията и нейните санитарно-охранителни зони, представляват порок в процедурата, който не може да бъде отстранен без да се променят условията, при които е обявена, поради което обжалваното Решение № РД-05-273/08.07.2114г., чрез което се одобрява обявлението и документацията към него по чл. 40 от ЗК следва да бъде отменено и процедурата да бъде прекратена.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.