КЗК спря търг на община Ново село

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Ново село за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на приложен софтуер и СУБД за ТСУ, кадастър и ГИС базирани електронни административни услуги, цифрови модели“.

Проучването установи несъответствие на методиката за определяне на комплексната оценка на офертите с изискванията на ЗОП, в частност на техническите показатели П1 и П2. Налице е неяснота въз основа на какви критерии комисията за провеждане на процедурата ще оценява предложенията по показател П1 „Методология за изпълнение на поръчката“. Неяснота относно начина на оценка на техническите предложения е налице и по отношение на показател П2 „Функционалност на предлагания софтуер“. Така заложеният показател позволява субективно и разширено тълкуване и оценяване от страна на помощния орган на възложителя, което от своя страна ще доведе до липсата на обективно, прозрачно и конкурентно класиране на офертите.

На следващо място КЗК счита, че поставянето на изискване участниците в процедурата да са изпълнили по минимум два договора с предмет, включващ поотделно всяка от дейностите в поръчката, се явява ограничително с оглед на обстоятелството, че не е предвидена възможността наличието на опит да се доказва с изпълнени договори, включващи в своя предмет две или респективно всички дейности, попадащи в обхвата на обществената поръчка. Така поставеното изискване ограничава възможността в процедурата да участват лица, разполагащи с необходимия опит, но изпълнявали успешно договори, включващи в себе си две или повече от дейностите по поръчката.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.