КЗК спря търг на фонд “Затворно дело”

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изп. директор на Държавно предприятие „Фонд затворно дело“ (ДПФЗД), извършени при провеждане на обществена поръчка, възлагана чрез процедура на договаряне без обявление с предмет: „Доставка на хранителни и нехранителни стоки за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода“ за Териториално поделения гр. Плевен към Държавно предприятие „Фонд затворно дело“, в частта по обособена позиция № 1. „Доставка на храни и напитки“; позиция № 2. „Доставка на преработени плодове и зеленчуци“ – предназначена за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания/; позиция № 4. „Доставка на нехранителни продукти“ и позиция № 5. „Доставка на перилни, почистващи и дезинфекционни препарати и домакински пособия“

Възложителят е открил процедурата на 03.12.2015 г., като решението е обжалвано от „СТЕЛИТ 1“ ЕООД по обособени позиции 1, 2, 4 и 5 и е поискана налагане на временна мярка „спиране на процедурата“. КЗК е оставила искането без уважение, но към момента решението на Комисията чака произнасяне от страна на ВАС. Съгласно закона, поискана временна мярка „спиране на процедурата“ автоматично спира възлагането на обществена поръчка.

В конкретния случай възложителят е продължил незаконосъобразно процедурата, като е приел офертите, издал е заповед за назначаване на комисия, която, от своя страна, ги e отворила и разгледала. В тази връзка КЗК счита, че действията на възложителя следва да бъдат отменени като незаконосъобразни, а процедурата – върната от последното законосъобразно действие.

КЗК връща обществената поръчка от етап събиране на оферти в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.