КЗК спря обществена поръчка на “Железопътна инфраструктура”

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на генералния директор на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“, с което е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Допълнително доброволно пенсионно осигуряване на работниците и служителите на ДП ”НКЖИ” с вноски от работодателя за придобиване право на лична пенсия за старост, лична пенсия за инвалидност и наследствена пенсия в пенсионно осигурително дружество управляващо фонд за Допълнително доброволно пенсионно осигуряване (ДДПО)“.

Проучването установи няколко нарушения на разпоредбите на ЗОП в документацията за участие в обществената поръчка.

На първо място КЗК приема, че заложената методика за оценка на офертите съобразно таксите на пенсионно-осигурителните дружества е ограничителна и в противоречие на ЗОП. Информацията за таксите, които формират показателите за оценка на всички, общо девет дружества, е публична и общодостъпна на сайта на Комисията за финансов надзор и интернет страниците на всяко от дружествата. Доколкото потенциалните участници в процедурата не биха могли да променят таксите си преди подаване на офертите, предвид необходимия срок за приемане и одобряване на всяко изменение на правилниците от заместник-председателя на КФН от 1 месец, КЗК приема, че това условие е ограничително, тъй като всеки възложител може да се запознае предварително с таксите на дружествата и чрез методиката за тяхната оценка съгласно обявения критерий – най-ниска цена – да предопредели изхода от процедурата.

На следващо място проучването показа, че в ценовата оферта е предвидено срокът за внасяне на осигурителните вноски да се посочи от участниците, докато в проектодоговора, част от документацията за участие, е отразено, че работодателят превежда сумата за осигурителните вноски в срок до 30-то число на всеки календарен месец за предходния месец. Налице е противоречие в указанията на възложителя, което е основание за отмяна на обжалвания акт.

КЗК намира, че е налице противоречие и в указанията на възложителя, тъй като има противоречие между образеца на ценовата оферта, която предвижда да се оферира само една цена за Такса за управление, а в проекта на договора се предвиждат два вида такси — една такса за месечни вноски до размера на данъчната преференция и друга такса за месечни вноски над размера на данъчната преференция.

Също така производството установи, че в документацията и образеца на ценовата оферта е предвидено задължително да се удържа т.н. процент от реализирания доход от инвестициите на активите, докато във втория чл.25 от проекта на договор е предвидено, че това става по преценка на изпълнителя. Противоречието отново създава неяснота и е основание за отмяна на решението за откриване на процедурата.

На последно място КЗК приема, че поставеното в проектодоговора условие средствата, натрупани от вноски за сметка на работодателя, да не могат да се прехвърлят от осигуреното лице в друг доброволен пенсионен фонд, противоречи на действащото законодателство и следва да бъде съобразено от възложителя при откриване на процедура по възлагане на обществена поръчка.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.