КЗК спря обществена поръчка на МВнР

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на 28.12.2015 г. на Главния секретар на Министерство на външните работи за откриване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина и съпътстващи дейности за нуждите на Министерство на външните работи“.

КЗК приема за ограничително и незаконосъобразно заложеното изискване участниците да докажат непрекъсваемост на право да издават самолетни билети за всички авиокомпании, изпълняващи директни полети от и до България. В тази връзка КЗК споделя аргумента на жалбоподателя „Атлас Травелс“ ЕООД, че липсата на оторизация от конкретна авиокомпания не възпрепятства възможността на туроператора да осигури самолетни билети за осъществяваните от нея полети, които могат да бъдат осигурени чрез закупуване от превозвача или от трето лице при съобразяване с поставените в документацията срокове за реакция.

Отделно от това в документацията има смесване на критерии за подбор и оценка – от една страна се иска като критерий за подбор непрекъсваема оторизация за всички компании, които предлагат директни полети до страната, а от друга – има критерий за оценка максимален брой авиокомпании, извършващи директни полети от и до България, което е самостоятелно основание за отмяна на обжалваното решение за откриване.

КЗК приема за неясен и начина на присъждане на точки по показателя Т3 „Оценка за управление на риска“. За този показател възложителят е указал, че максимум точки ще получи предложение, което съдържа подробна оценка и анализ освен на рисковете, посочени от възложителя и на допълнителни такива. В буква В от методиката за оценка са посочени рисковете, които възложителят предвижда, но никъде не е уточнено кои рискове ще се приемат като отговарящи на понятието „допълнителни“, за което не е дадено някакво определение или обяснение. Това предполага субективизъм при последващото оценяване, което е недопустимо, тъй като начинът на оценяване трябва да е ясен още при обявяване на процедурата, за да могат потенциалните участници да изготвят адекватно своето предложение.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.