КЗК спира търг за превозите по 8 градски линии в Пловдив

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Пловдив, с което е открита процедура по за възлагане на обществена поръчка с предмет „Възлагане на интегрирана обществена услуга за пътнически превоз по част от линиите от общинската транспортна схема на община Пловдив”, по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Възлагане на интегрирана обществена услуга за пътнически превоз по градски автобусни линии с № 9, 11, 25 и 36 от Общинската транспортна схема на Община Пловдив“ (ОП 1); Обособена позиция № 2 „Възлагане на интегрирана обществена услуга за пътнически превоз по градски автобусни линии с № 17, 21, 26 и 113 от Общинската транспортна схема на Община Пловдив“ (ОП 2)“ и Решение № 14РОП10 (5)/ 21.02.2014 г. на кмета на община Пловдив, издадено на основание чл. 27а, ал. 3 от ЗОП.

На първо място проучването показа, че в утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите липсва показател „Цена“. Законодателят не е предвидил възможност оценка на офертите да се извършва единствено по технически показател, какъвто е настоящия случай, поради което КЗК приема, че условието, касаещо изготвянето на ценовото предложение и утвърдения във връзка с него показател „Цена“ от методиката за оценка са незаконосъобразно заложени.

На следващо място производството установи, че възложителят незаконосъобразно е определил предварително цените на участниците за билет и карти за превоз на пътници, които следва да се попълнят в ценовите предложения на кандидатите. По този начин всички участници биха получили еднакви оценки по този показател, което не позволява обективна оценка с оглед избрания критерий „икономически най-изгодна оферта“. В този смисъл самата методика в частта по показател „Цена“ се явява незаконосъобразна.

КЗК счита за незаконосъобразно и дискриминационно изискването, според което не се допускат до участие автобуси, с които даден участник е определен за изпълнител и извършва общински превози съгласно заповед на кмета от 2010 г. Ако целта на възложителя е била да бъде създадена сигурност за това, че транспортните средства ще бъдат свободни за изпълнението на поръчката и няма да се използват за осъществяване на превоз по други линии, то условието е следвало да обхване всички автобуси, които извършват превози по други линии въз основа на действащи договори, а не само тези, които извършват общински превози на основание заповедта от 2010 г.

Във връзка с горното, КЗК счита за незаконосъобразно и дискриминационно условието, съгласно което, ако даден участник предвижда участието на подизпълнител/и при изпълнението на поръчката, може да оферира автобуси, ангажирани по други договори за превоз, сключени на основание заповедта от 2010 г. на кмета на Община Пловдив, с оглед доказване на съответствието му с критериите за подбор, но не и за изпълнение на обществената поръчка при евентуалното му избиране за изпълнител.

Следващото незаконосъобразно условие в документацията за участие според КЗК е изискването за отстояние на гаражната база и експлоатационния център на 22 км. от строителните граници на община Пловдив. Условието препятства участието на лица, разполагащи с опит, кадрова и техническа обезпеченост за изпълнение на предмета на поръчката, които са в състояние да предложат необходимата организационно-транспортна схема, но с база на различно отстояние от града. КЗК счита, че въвеждането на такова техническо изискване е неоправдано, тъй като липсва специфична технология за изпълнение на поръчката, която да налага ресурса на изпълнителя да е на определено отстояние от мястото на изпълнение. Посоченото изискване не гарантира навременно изпълнение, а създава препятствие за участие в процедурата.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.