КЗК проучва в подробности намерението на БТК“ да придобие „НУРТС България“

Спряха обществената поръчка за винетките

КЗК постанови, че започва задълбочено проучване по реда на чл.83 от ЗЗК, във връзка с намерението на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД да придобие пряк едноличен контрол върху „Нуртс България“ АД.

След анализ на пазарите, върху които сделката ще окаже въздействие (разпространение на радио- и телевизионен сигнал и „колокация“), КЗК стигна до следните изводи:

Обединеното предприятие ще оперира едновременно на два съседни продуктови пазара – този на наземно цифрово разпространение на ТВ програми и разпространението им чрез платените платформи – сателит и Internet Protocol.

Участието на групата БТК на двата продуктови пазара би създало конкурентни предимства след сделката пред останалите доставчици на платена телевизия, като например при договаряне на цената за предоставяне на правото за разпространение на програмите (авторските права) с доставчиците на медийно съдържание.

Относно пазара на колокация се установи, че участниците в концентрацията имат много добре развита инфраструктура, като част от нея може да се определи като такава със стратегическо значение. Мрежите на обединената след концентрацията група могат да се използват и се използват от оператори на електронни съобщителни услуги, за да изпълняват своите задължения съгласно издадените им лицензии/разрешения. За част от тези оператори не е налице възможност да дублират тази инфраструктура, тъй като изграждането на собствени обекти в редица „ключови места” би било практически невъзможно и/или икономически нецелесъобразно, предвид необходимите значителни инвестиции. Ето защо КЗК счита, че при евентуално ограничаване на достъпа до тази инфраструктура (или необосновано прекратяване на договорните отношения) от техния конкурент БТК ЕАД, такова едно поведение би затруднило сериозно тяхната дейност и би повлияло на качеството и цената на предоставяните от тях услуги. Анкетираните от КЗК участници на разглежданите пазари също потвърдиха опасенията на КЗК в тази насока.

В резултат на изложените обстоятелства Комисията счита, че започването на задълбочено проучване е необходимо за пълното и всеобхватно проучване на пазарната ситуация. Това ще позволи на КЗК да даде точна и пълна оценка за ефекта, който ще породи оценяваната концентрация на разглежданите пазари и бариерите за навлизане на тях. Извършването на пазарен анализ в детайли ще спомогне да се очертаят с по-голяма конкретика съществуващите отношения на разглежданите пазари, както и да бъде установено дали поради значителни преимущества за потребителите сделката следва да бъде разрешена безусловно. При възникване на необходимост и в съответствие с правомощията на КЗК би могло да се предвиди и мярка, съобразно установения в хода на задълбоченото проучване потенциален риск.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.