КЗК продължава да дисциплинира „клиентите” си

Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция в размер на 9 140 лв. на „ТВ-НЕТ” ООД за неизпълнение на задължението за съдействие по преписка. Санкцията представлява 0,5% от общия оборот на ответното дружество за 2012 г. КЗК определи 10-дневен срок за предоставяне на необходимата информация.

В рамките на образувано производство за установяване на евентуално извършени нарушения на забраната за нелоялна конкуренция, КЗК не получи изискана информация от „ТВ-НЕТ” ООД за броя абонати за 2012 г и 2013 г. на пазара на разпространение на кабелна телевизия и достъп до Интернет поотделно и броя сключени договори по промоционални пакети от дружеството.

Комисията за защита на конкуренцията налага имуществената санкция в размер до 1% от общия оборот за предходната финансова година на съответното дружество в случаи на несвоевременно предоставяне или подаване на непълна, неточна или заблуждаваща информация от негова страна. При определяне на санкцията Комисията взима под внимание характера, значението и необходимостта на информацията за проучването, а също и смекчаващите и утежняващи нарушението обстоятелства.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.