КЗК прие становище за правната уредба на закрилата на търговската тайна

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията образува производство по искане на Патентно ведомство за изготвяне на становище относно предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно закрилата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване.

Предмет на Директивата е незаконното придобиване, разкриване и използване на търговска тайна и мерките, процедурите и средствата за гражданско-правна защита. Определят се обстоятелствата, при които придобиването, използването и разкриването на търговска тайна е незаконно, като ключов елемент е липсата на съгласие на притежателя на търговската тайна. Определят се общите принципи на мерките, процедурите и правните средства за защита.

В Рамкова позиция на България, приета от Съвета по европейските въпроси, са предложени изменения и допълнения на Закона за защита на конкуренцията във връзка с Директивата и определянето на КЗК като компетентен орган по приложението й. Сред тях са включване на нови разпоредби относно законното и незаконното придобиване, използване и разкриване на търговската тайна; изменения и допълнения, свързани с определенията на търговска тайна и др.

КЗК застъпва принципното становище, че целите на Директивата ще бъдат постигнати най-пълно чрез приемането на законодателен акт на частното право, който да съдържа и урежда специфичните институти на гражданскоправната защита на неразкритите ноу-хау и търговските тайни, по аналогия с регламентацията на останалите обекти на правото на интелектуалната собственост, който да гарантира ефективна защита за нарушените субективни права на всички правоимащи субекти чрез средствата на гражданското правораздаване. Целите на предложението на Директива не могат да бъдат изпълнени чрез изменения и допълнения в ЗЗК, тъй като този закон урежда различни обществени отношения и има за цел да осигури защита и условия за разширяване на конкуренцията и на свободната инициатива в стопанската дейност, а не защита на обекти на правото на интелектуална собственост.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.