КЗК прекрати обществена поръчка за доставка на мебели за студентски общежития в няколко града

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на „Студентски столове и общежития” ЕАД за класиране и определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет „Доставки и монтаж на обзавеждане (мебели), необходими за студентските общежития в клоновете на дружеството в градовете София, Пловдив, Стара Загора, Велико Търново, Шумен, Русе”.

Проучването установи, че комисията за провеждане на процедурата не е спазила изискването на ЗОП да обяви датата, мястото и часа на отваряне на ценовите оферти не по-късно от два работни дни преди това. Конкретният пропуск е свързан с направената промяна на часа на отваряне на ценовите предложения.

КЗК намира, че извършеното нарушение представлява съществен порок, който не може да бъде поправен чрез връщане на процедурата от последното законосъобразно действие, поради което приема, че обжалваното решение следва да бъде отменено като незаконосъобразно, а процедурата – прекратена на основание чл. 39, ал.1, т. 6 от ЗОП.

КЗК връща преписката на възложителя за прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка съобразно мотивите в решението.

Свързани публикации

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.