КЗК прекрати обществена поръчка на МБАЛ-Асеновград

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразна заповед на управителя на „МБАЛ – Асеновград” ЕООД, с която е обявено класирането и е определен изпълнител на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти след предварителна заявка за нуждите на „МБАЛ – Асеновград” ЕООД.

Като първо нарушение на процедурата по избор на изпълнител производството установи, че оценителната комисия е отстранила жалбоподателя „Ес енд ди корпорейшън” ЕООД поради липса на документ в плик 1 на офертите, удостоверяващ внесена гаранция за участие, вместо да предостави възможност пропускът да бъде отстранен. В случая е налице съществено нарушение, което е достатъчно основание за отмяна на оспорения акт на възложителя.

Като втора незаконосъобразност на процедурата КЗК счита неспазването от страна на комисията на срока за уведомяване на участниците за датата и часа на отваряне на ценовите оферти, като не е спазено условието за най-малко два работни дни между датата на публикуване на съобщението и определената дата за отваряне на ценовите предложения. Извършеното нарушение представлява съществен порок, който не може да бъде поправен при евентуалното връщане на процедурата от последното законосъобразно действие, поради което КЗК връща преписката на възложителя за прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка съобразно мотивите в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.