КЗК предлага да отпаднат минималните цени на такситата

Съгласно изменение и допълнение от месец юли 2014 г. на чл. 24а, ал. 5 от Закона за автомобилните превози, общинските съвети са оправомощени да определят минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по тарифа на съответната община, като цените не могат да превишават максималната цена за един километър пробег по съответната тарифа.

КЗК вече е изразявала становището си по отношение на въвеждането на минимални и максимални цени на таксиметровите услуги. С Решение № 553/17.07.2007 г. и Решение № 731/25.06.2010 г.

Комисията заявява позицията си, че не подкрепя въвеждането на каквато и да е форма на ценова регулация по отношение на таксиметровите услуги. Чрез предоставянето на правомощие на общинските съвети да упражняват ценова регулация, като определят минимални и максимални цени на таксиметровите услуги, се премахват най-важните параметри на конкурентния процес на съответния пазар и се достига до положение, при което моделът на конкуренцията е почти напълно заменен от държавна регулация на стопанската дейност на таксиметровите превозвачи. При изготвяне на становището си КЗК взе предвид и опита на останалите страни членки на ЕС.

КЗК изцяло поддържа изразената с Решение № 553/17.07.2007 г. позиция. Минималните цени увреждат по непосредствен начин и потребителите, тъй като изземват по непазарен начин определен дял от ползите, които биха произтекли за тях от наличието на ефективна ценова конкуренция на пазара.

Негативният за конкуренцията ефект от въвеждането на минимални и максимални цени на таксиметровата услуга е допълнително засилен от въведеното с чл. 24а, ал. 4 от ЗАП правомощие общинските съвети да определят максималния брой на такситата, които могат да извършват дейност на територията на общината. Според Комисията тази стъпка поставя бариера за навлизане на нови участници и намалява стимулите на предприятията да се конкурират ефективно помежду си, като създава условия за сключване на забранени споразумения. Видно от получените становища въведеният лимит на броя на такситата не е довел до преодоляване на съществуващите проблеми на пазара на таксиметров превоз на пътници.

С оглед на това Комисията предлага на компетентните държавни органи, включително тези, разполагащи със законодателна инициатива, да предприемат мерки за:

– отмяна на разпоредбите на чл. 24а, ал. 5 от ЗАП и чл. 3а от Наредба № 34/1999 г. за таксиметров превоз на пътници, като премахнат възможността за определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници;

– отмяна на нормата на чл. 94, ал. 3 от ЗАП, като се премахне въведената санкция за извършване на таксиметров превоз на пътници над определената от съответния общински съвет максимална цена;
– отмяна на нормата на чл. 24а, ал. 4 от ЗАП, като се премахне възможността за определяне на максималния брой таксита, които могат да извършват дейност на територията на дадена община.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.