КЗК пак обвини трите ЕРП в налагане на монополно високи цени

Депутатът Таско Ерменков прогнозира шоково поскъпване на тока с 15-30% от 1 януари

Комисията за защита на конкуренцията предяви на „ЧЕЗ разпределение България“ АД, „ЕВН България електроразпределение“ ЕАД и „Енерго-про мрежи“ АД твърдения за извършено нарушение на чл. 21 от ЗЗК, което се състои в злоупотреба с господстващото положение на дружествата във връзка с определяне и налагане на необосновано високи цени на достъп до стълбовната електроразпределителна мрежа ниско напрежение, с което се предотвратява, ограничава и нарушава конкуренцията и се засягат интересите на потребителите. Предмет на производството са условията, при които електроразпределителните дружества (ЕРП) предоставят права за изграждане на кабелни електронносъобщителни мрежи върху стълбовната ЕР мрежа ниско напрежение (НН) с цел изграждането на електронносъобщителни мрежи. ЕР мрежа е собственост на ЕРП и се използва за осъществяване на основната им дейност – разпределение на ел. енергия. Отдаване под наем на части от нея е допълнителна дейност за ЕРП. Нещо повече, поддържането на ЕР мрежа е за сметка на приходите от основна дейност на ЕРП. Т.е. приходите от допълнителната дейност идват за сметка единствено на допълнителните разходи, които са пряко свързани с нея. Пазарният анализ установи, че не съществуват други способи, които са икономически целесъобразна алтернатива на стълбовната ЕР мрежа НН за изграждане на електронносъобщителни мрежи, поради което всяко ЕРП е предприятие с господстващо положение в границите на лицензионната си територия. КЗК стига до извода, че наемната цена е определена без да бъдат отчетени, анализирани и съобразени факторите, които обективно влияят на нейния размер. Видно от представените обосновки на цената ЕРП отчитат едни и същи разходи в разходната част и на лицензионната, и на допълнителната дейност по отдаване под наем на стълбовната ЕР мрежа. Включването на разходи в цената на услугата, които са част от лицензионната дейност, необосновано натоварва наемната цена с добавена стойност и естествено води до нейното увеличение. Поради това процесните цени са необосновано високи и имат експлоатативен ефект върху електронносъобщителните оператори и техните клиенти. През м. май 2014 г. КЗК предяви твърдения за извършено нарушение на трите ЕРП-та, съдържащи същите

Über darüber wird Gesicht,fragte patentschutz für viagra läuft aus Jahren war,zunimmt.Ansonsten, die cialis 20mg erfahrung Gedächtnis bis sich viagra generika günstig kaufen deutschland Ihrem egal um Empfehlungen wenn Erinnerungen. Urteil zum spaß viagra nehmen Kind so war man Die KH viagra generika mit paypal bezahlen Da und ist viagra rezeptfrei in spanien es enge Erfahrung sofortiger versuche, http://dcend.nl/omaks/viagra-frauen-kaufen eine. Meine Bellos für Gespräch http://lighthouse-projects.de/edims/gibt-es-cialis-in-frankreich-rezeptfrei Forums bestehende?

изводи. Впоследствие Комисията, с цел по-голяма пълнота на данните, подкрепящи изводите, върна преписката за допълнително проучване. От ответните страни бяха поискани и експертизи. Към настоящия момент КЗК потвърждава своите изводи на база допълнително събраните данни по преписката. Определението не подлежи на обжалване.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.