КЗК: Поръчката за ремонта на Зимния дворец е прекратена в нарушение на закона

Комисията за защита на конкуренцията (ЗОП) отмени решение № 215/01.09.2014 г. на изпълнителния директор на „Академика 2011” ЕАД, с което е прекратена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител на инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за модернизация, ремонт и реконструкция на комплекс „Зимен дворец на спорта”, гр. София”, открита с Решение № 96/15.04.2014 г. на възложителя.

Основателно е твърдението на жалбоподателя Обединение „София Спорт”, гр. София, че възложителят е прекратил незаконосъобразно процедурата за възлагане на обществената поръчка.

На първо място КЗК е установила, че не са налице законови предпоставки да бъде прекратена процедурата поради допуснати съществени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които същата е обявена. Относно мотивите на възложителя за липса на предварителни проучвания при определяне на прогнозната стойност на поръчката КЗК посочва, че никъде в ЗОП не е поставено изискване, определянето на прогнозната стойност на дадена поръчка да е съпроводено с извършването на предварителни проучвания и анализи. Единственото условие към възложителя при определянето на стойността на обществената поръчка е същата да не се използва с цел заобикаляне прилагането на закона. В случая изискването по чл. 15, ал. 5 от ЗОП е спазено, доколкото видът на процедурата е „открита процедура” по реда на ЗОП.

Аргументът на възложителя, че е допуснато нарушение на ЗОП, като е посочил прогнозна стойност на поръчката, която е „значително завишена в сравнение с подобни обекти, възложени по реда на ЗОП” също е неоснователно, доколкото определянето на същата е част от оперативната самостоятелност на самия възложител и е свързана единствено с реда за възлагане на поръчката (съобразно праговете, посочени в закона), изискванията към икономическите и финансови възможности на участниците (същите не са обжалвани и са влезли в сила) и размера на гаранцията за участие.

КЗК намира за необоснован мотива, че високата прогнозна стойност на поръчката ще доведе до завишени стойности на ценовите предложения на участниците, доколкото стойността на всяка една оферта се определя индивидуално от съответния участник съобразно неговата икономическа политика и професионална преценка. Всяко ценово предложение е обект на оценяване съгласно утвърдената в документацията методика, поради което всеки участник се стреми да оферира възможно най-ниска цена за изпълнение на поръчката с цел присъждане на най-голям брой точки по ценовия показател.

Доводът на възложителя, че не разполага с необходимия финансов ресурс за изпълнение на поръчката и изтъкнатите аргументи в тази връзка не обосновават наличие на условия за прекратяване на процедурата. В чл. 2 на Постановление № 41 на Министерски съвет от 27.02.2014 г. е посочено, че се отпускат средства в размер на 35 000 000 лв. на „Академика 2011” ЕАД, които ще се преведат на три транша. Обжалваното решение за прекратяване на процедурата е издадено на 01.09.2014 г. – преди изтичането на падежа по последното плащане към възложителя, следователно е некоректно да се изтъква, че част от предвидените за изпълнение на поръчката суми не са налични. В тази връзка КЗК счита, че изложените в обжалваното решение мотиви по никакъв начин не обосновават невъзможност да се осигури финансирането на проекта поради настъпили обстоятелства, извън контрола и волята на възложителя.

На последно място изпълнителният директор на „Академика 2011” ЕАД е обосновал решението си да прекрати процедурата за възлагане на обществената поръчка с това, че „всички оферти, които отговарят на предварително обявените условия, надвишават финансовия ресурс, който възложителят може да осигури”. В случая погрешно е направен и извода, че всички ценови предложения на стойност над горепосочената сума надвишават финансовия ресурс, който възложителят може да осигури сума е в размер на 35 000 000 лева. Единствените релевантни документи по отношение на средствата за изпълнение на поръчката са обявлението и документацията за участие, където изрично е отбелязано, че „максималният разполагаем финансов ресурс на възложителя за дейностите, предмет на настоящата поръчка, е 40 833 333 лева без ДДС”. Доколкото и тримата допуснати до класиране участници са предложили цени, които не надвишават посочената в обявлението прогнозна стойност, то прекратяването на процедурата на основание чл. 39, ал. 1, т. 3 от ЗОП се явява неоснователно и необосновано. В този смисъл дори за възложителя действително да са налице затруднения по отношение на осигуряването на средства за реализация на проекта, то същият е бил длъжен да предвиди това още при откриването на процедурата и съответно при определянето на максималната стойност на поръчката.

Що се отнася до жалбата подадена от „Понсстройинженеринг” ЕАД, гр. София срещу Решение № 203/19.08.2014 г. на изпълнителния директор на „Академика 2011” ЕАД за класиране и определяне на изпълнител на обществената поръчка, то същата е оставена без разглеждане, поради оттеглянето й в хода на производството пред КЗК.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.