КЗК отмени заповед на министъра на земеделието и храните.

Комисията за защита на конкуренцията отмени заповед на министъра на земеделието и храните за класиране на участниците и определяне на изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на КВС (Картата на възстановената собственост) /до предоставяне поддържането на КВС на АГКК по реда на ЗКИР/”, обособена в 40 (четиридесет) обособени позиции, в частта по позиции  №20 и № 21.

В съобщението на КЗК се посочва, че по жалбите на „Геотренд“ ООД и „Геокорп“ ООД производството установи, че във връзка с неприемането на писмените обосновки на участниците по позиции № 20 и № 21 за предложените с над 20% по-благоприятни цени по определените дейности е налице непълнота в аргументацията на комисията. Липсата на мотивирано решението на комисията за отстраняване на участниците по тези позиции е съществен порок на процедурата, който води до незаконосъобразност на решението на възложителя за избор на изпълнител.

Комисията връща процедурата по обособени позиции №№ 20, 21 на етап разглеждане на ценовите предложения и писмени обосновки на участниците съобразно мотивите в решението.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.