КЗК отмени търга за улични ремонти в община Куклен

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Куклен за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ремонт на улици на територията на община Куклен, област Пловдив“.

Проучването установи, че възложителят не е дал достатъчно точни и ясни указания за определяне на оценките по трите технически критерия, образуващи оценката по показател Р3 „Техническо предложение“. За всеки един е предвидена тристепенна скала на оценяване (10, 5 и 3 точки), като съответният брой точки се присъжда в зависимост от това дали описанието на дадения участник е „завършено, изчерпателно и задълбочено“, „подробно, ясно и балансирано“, „оптимално и своевременно“. КЗК счита, че тези понятия са твърде общи и не могат в достатъчна степен да бъдат източник на информация за потенциалните участници какво следва да бъде тяхното предложение, за да получат максимален брой точки. Възможността за произволна интерпретация на заложените в методиката понятия е предпоставка за свободно и неясно оценяване на офертите и създава условия за неефективен последващ контрол не само от страна на КЗК, но и от страна на участниците в процедурата. С оглед на това Комисията за защита на конкуренцията приема, че критериите, по които ще бъдат оценявани техническите предложения на участниците не отговарят на изискванията на чл. 28, ал. 2 от ЗОП и са основание за отмяна на обжалваното решение.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.