КЗК отмени търга на АПИ за пътищата в област Силистра

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление с предмет „Извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно- възстановителни работи при аварийни ситуации) на Републиканските пътища на територията на ОПУ Силистра“.

КЗК приема, че решението за откриване на процедурата на договаряне без обявление с този предмет и прогнозна стойност излиза извън рамките на законосъобразното поведение на възложителя и противоречи на материалния закон и по- специално на разпоредбата на чл. 90, ал. 1, т. 4 от него. Мотивите, обосноваващи избора на процедурата, не сочат настъпили непредвидими събития, които могат съществено да затруднят нормалното изпълнение на дейностите на възложителя. Посочените обстоятелства за продължителното обжалване на избора на изпълнител по откритата процедура със същия предмет, както и обстоятелството за изтичане на предходния, сключен за тези дейности договор с конкретно определен срок, не могат да се квалифицират като събития, които не могат да бъдат предвидени от възложителя.

На следващо място КЗК намира, че неправилно е определена и прогнозната стойност на обжалваната процедура (5 550 000 лв.), която е същата като прогнозната стойност на откритата предходна „открита“ по вид процедура със същия предмет. В тази връзка Комисията приема, че решението за откриване на процедурата на договаряне без обявление с този предмет и прогнозна стойност излиза извън рамките на законосъобразното поведение на възложителя и противоречи на материалния закон и по- специално на разпоредбата на чл. 90, ал. 1, т. 4 от него.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.